ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

บริการจากศาลแขวงเวียงป่าเป้าเพื่อคุณ

แนะนำบริการต่างๆ ของศาลยุติธรรม
           - ระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม - Case Information Online Service (CIOS)
           - ะบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ - Electronic Filing System ( E - Filing )
           - ระบบติดตามสำนวนคดี  (Tracking System)
           - ระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice System)
           - 
AWIS โปรแกรมหมายจับผ่านระบบออนไลน์
           - ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา
           - ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลชั้นต้น
           - บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ
           - ระบบค้นหาอัตราค่านำหมายศาลยุติธรรม
           - ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล
           - สถิติคดีศาลยุติธรรม
           - COJ Application
           - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
           - ข่าวศาลยุติธรรม
           - รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของศาลยุติธรรม

แบบสำรวจ / แบบสอมถาม / แบบแจ้งความประสงค์ ของศาลแขวงเวียงป่าเป้า
           - แบบแจ้งความประสงค์ให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ศาลแขวงเวียงป่าเป้า
           - แบบแจ้งความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
           - แบบฟอร์มแจ้งปัญหาข้อขัดข้อง/ร้องเรียน/ข้อสงสัย/ข้อเสนอแนะ ในการติดต่อราชการศาลแขวงเวียงป่าเป้า
           - ใบตอบรับการมาเป็นพยานของศาล
           - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการที่มีต่อการให้บริการของศาลแขวงเวียงป่าเป้า 
           - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการที่มีต่อการให้บริการของพนักงานต้อนรับของศาลแขวงเวียงป่าเป้า
           - ใบแจ้งความประสงค์การขอรับเงินของศาลแขวงเวียงป่าเป้า

แบบฟอร์มศาล
          -  แบบฟอร์มที่ใช้งานในศาลยุติธรรม