ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้สามเณรโรงเรียนวัดป่างิ้วปริยัติศึกษา

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ นาฬิกา นายประยูร กิ่งไทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล แขวงเวียงป่าเป้า ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้สามเณรโรงเรียนวัดป่างิ้วปริยัติศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน และได้ปฏิบัติศาสนพิธี ศาสนปฏิบัติ เกิดขึ้นจริงแก่ผู้เรียน ณ โรงเรียนวัดป่างิ้วปริยัติศึกษา วัดป่างิ้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image