ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

image

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแชมหลังคา อาคารศาลแขวงเวียงป่าเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding)

image เอกสารแนบ